Na co zwraca? uwag? przy lokacie?

Lokaty bankowe ró?ni? si? nie tylko oprocentowaniem, ale tak?e trybem obliczania odsetek, kapitalizacj? i szans? wycofania wk?adu przed zadeklarowanym terminem.Taka sama z pozoru lokata o identycznym oprocentowaniu mo?e da? inn? sum? odsetek.

Wybieraj?c najbardziej atrakcyjn? form? lokaty, nale?y pami?ta? o kilku kardynalnych zasadach. Po pierwsze, nale?y okre?li? czas, na jaki chcemy umie?ci? pieni?dze, i oceni?, kiedy wolne ?rodki potrzebne.

Ma?y bank trzeba sprawdzi?

Przy wyborze odpowiedniej lokaty nie wypada si? ogranicza? do propozycji banku, w której mamy rachunek rozliczeniowy. G?ównie ma?e banki, potrzebuj?ce kapita?u, oferuj? dobre oprocentowanie lokat terminowych. Lokaty d?ugoterminowe s? oprocentowane na pu?apie 6 proc., a nawet 7 proc., a w niektórych nawet 7,5 proc. To oprocentowanie lokat standardowych.

Wypada te? zwróci? uwag?, czy lokata ma oprocentowanie zmienne lub sta?e. Oprocentowanie sta?e znaczy, ?e bank zapewnia odsetki w danej wysoko?ci bez wzgl?du na sytuacj? rynkow?, natomiast zmienne, ?e w ró?nych okresach istnienia umowy mo?e by? ró?ne, w zale?no?ci od tego, czy stopy procentowe rosn? czy lec? w dó?.

Jaka jest ró?nica pomi?dzy lokat? odnawialn? a lokat? nieodnawialn?

Zak?adaj?c inwestycj?, bank ju? na wst?pie spyta nas, co chcemy zrobi? ze ?rodkami po jej zamkni?ciu. Je?eli wydamy instrukcj? odnowienia lokaty, po zamkni?ciu zostanie ona znowu otwarta, jednak na warunkach, jakie w danej chwili b?d? obowi?zywa?y w banku. Mog? one by? ró?ne od tych, jakie by?y w momencie zak?adania lokaty na pierwszy okres.
Po zamkni?ciu lokaty nieodnawialnej kapita? wraz z odsetkami b?dzie automatycznie przekazany na nasze konto.

Possibly related posts: (automatically generated)

Popularity: 1% web directory software