Niemal w kazdy dzien kupujac i placac rachunki tracisz fundusze. Pieniadze uciekaja w duzym tempie, a duza cz??? z nas zadaje sobie pytanie: jak to mo?liwe, ?e odda?em tak du?o? Jednak ju? samo zda?enie odnotowywania wszystkich wydatków mo?e sprawi?, ze zastanowisz si? nad ka?dym sprawunkiem. Mo?e uda si? zni?y? wydawanie pieni?dzy .

Bud?et rodzinny to zestawienie zamy?lanych dochodów i wydatków. Systematyczne uk?adanie i reasumowanie bud?etu pozwoli Ci na pilnowanie stanu Twoich finansów. By? mo?e uda sie ograniczy? bezcelowe koszty i od?o?y? jak?? sum?. Jak zrobi? takie podliczenie? Podaj kwot? Twoich miesiecznych wp?ywów uwzgl?dniaj?c pensje (emerytur? lub rent?), odsetki z lokat terminowych i dochody z wszelkich innych pochodze?.

W nast?pnym miesiacu postaraj sie zanotowa? wszelkie koszty:

  • 1.Zrób list? swoich comiesiecznych op?at (m. in. czynsz, op?aty za debetów, polisy ubezpieczeniowe, bilety autobusowe);
  • 2.Dodaj szczegó?owy wykaz kwot, jakie tracisz na jedzenie, ubrania, ?rodki chemiczne, ?rodki kosmetyczne, benzyn?, pras?, ksi??ki, bilety do kina;
  • 3.W??cz wydatki dora?ne, jak nabycie sprz?tów, upominków urodzinowych, koszty zwi?zane z uroczysto?ciami domowymi, wakacjami, renowacjami auta;

Przyjrzyj si? uwa?nie sporz?dzonemu porównaniu. Które koszty sa istotnie kluczowe, a które mo?na ograniczy??

Oszcz?dzone finanse przydadz? sie w nag?ej potrzebie lub b?d? dla Ciebie zarabia?y na lokacie finansowej, czy w funduszach inwestycyjnych. Pilnowanie bud?etu i sporz?dzanie porównania poch?ania nieco pracy i czasu. Ale w rezultacie moze okaza? si? op?acalne.

Possibly related posts: (automatically generated)

Popularity: 1% web directory software