Kredyt samochodowy mo?emy zaci?gn?? na zakup pojazdu nowego i u?ywanego. W porównaniu do zwyk?ego kredytu gotówkowego ma on t? przewag?, ?e jest ta?szy. Ró?nica w oprocentowaniu to zwykle kilka punktów procentowych.

A to dzi?ki temu, ?e instytucje finansowe posiadaj? lepsze zabezpieczenie takiego kredytu w postaci pojazdu. Poza tym maj? te? pewno?? co do sposobu i celu, na jaki zostan? wydane pieni?dze.

W zale?no?ci od oferty instytucji finansowej, kredyt samochodowy mo?emy zdoby? na okres do 6-8 lat. Je?eli kupujemy wóz u?ywany nie mo?e mie? on wi?cej ni? 15-20 lat w dniu, w jakim sp?acimy d?ug. Ogólna zasada jest taka: im starsze auto kupujemy, tym wy?sze s? koszty kredytu.

Wystartuj od swojego banku

Poszukiwanie kredytu samochodowego warto zacz?? od banku, w którym mamy ju? rachunek. W takiej sytuacji mo?emy najcz??ciej liczy? na obni?k? prowizji oraz uproszczenie procedury. Bank zna ju? nasz? przesz?o?? finansow? i ma udokumentowane miesi?czne dochody. Dlatego nie b?dzie potrzebowa? dodatkowych za?wiadcze? i ?atwiej zgodzi si? na kredyt bez wk?adu w?asnego.

Z kolei propozycja kredytowa dost?pna bezpo?rednio w salonie motoryzacyjnym mo?e by? dro?sza. Bank musi bowiem sfinansowa? prowizj? sprzedawcy.

Jednak w przypadku banków wyspecjalizowanych w po?yczkach motoryzacyjnych, jak np. Fiat Bank, Toyota Bank Polska itp., mo?e si? okaza?, ?e na auto danej marki uzyskamy korzystniejsze warunki.

Przy poszukiwaniu kredytu samochodowego warto korzysta? z internetowych porównywarek produktów, które daj? wgl?d w podstawowe parametry kredytu.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Aby dosta? kredyt samochodowy, zwykle musimy dostarczy? dokument z zak?adu pracy o wysoko?ci dochodów. Z tego obowi?zku b?dziemy najcz??ciej zwolnieni, je?li wnosimy du?y wk?ad w?asny (np. 40 proc.) lub zaci?gamy kredyt w banku, w którym mamy ju? rachunek. Wtedy wystarczy nasze o?wiadczenie o dochodach.

W przypadku aut u?ywanych bank b?dzie ??da? dor?czenia odpisu o braku ustanowienia zastawu na kupowanym aucie (za?wiadczenie z rejestru zastawów).

Jak ubezpiecza si? bank?

Zaci?gaj?c kredyt samochodowy musimy obowi?zkowo wykupi? polis? autocasco. W ten sposób instytucje finansowe zabezpieczaj? si? na wypadek kradzie?y auta. W razie je?liby do niej dosz?o, odszkodowanie zostanie w pierwszej kolejno?ci przeznaczone na sp?at? po?yczki.

Poza tym instytucje finansowe stosuj? dwa podstawowe zabezpieczenia kredytów samochodowych: zastaw rejestrowy lub przew?aszczenie. W pierwszym wypadku umieszczany jest odpowiedni wpis w krajowym rejestrze zastawów. Informacja o zastawie jest równie? wprowadzana do dowodu rejestracyjnego.

Possibly related posts: (automatically generated)

Popularity: 1% web directory software